دستبند دائمى نگهدارنده بیمار

دستبند نگهدارنده اعصاب و روان بیمار با قفل مغناطیسی

ست کامل نگهدارنده اعصاب و روان بیمار

نگهدارنده یکبار مصرف دست و پا بیمار

پابند دائمى نگهدارنده بیمار

پابند نگهدارنده اعصاب و روان بیمار با قفل مغناطیسی

کمربند ایمنی یکبار مصرف بیمار

کمربند نگهدارنده بیمار

کمربند ویلچرى استاتدارد بیمار

کمربند ویلچرى بیمار همراه با قفل مغناطیسی